Ga naar hoofdinhoud

Pedagogische visie

Pedagogische visie kinderzorg i-mens

We onderschrijven de visie op kwaliteitsvolle kinderopvang, zoals uitgeschreven in ‘het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters’.

“De kinderopvang van baby’s en peuters in Vlaanderen draagt ertoe bij dat elk kind zich goed in zijn vel voelt, uitgedaagd wordt en zich verbonden weet met de mensen en wereld rondom zich. De kinderopvang wil samen met ouders gestalte geven aan de opvoeding. De kinderopvang wil een plaats zijn waar elk kind, elke ouder en elke medewerker zich thuis voelt. Op die manier draagt de kinderopvang bij tot het realiseren van gelijke kansen voor kinderen, maar ook voor volwassen mannen en vrouwen. Ingebed in warme relaties met anderen streeft de kinderopvang ernaar dat alle kinderen kunnen opgroeien tot volwassenen die vol vertrouwen in het leven staan en bijdragen aan een lerende, democratische samenleving, waar respectvol en duurzaam omgegaan wordt met elkaar en met de omgeving.”

We evalueren onze pedagogische kwaliteit op basis van de 6 dimensies van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Met dit instrument brengen we de pedagogische kwaliteit in kaart en bouwen we het beleid verder uit waar nodig.

Waaruit bestaat onze pedagogische visie?

Een wisselwerking tussen kind, opvoeder(s) en omgeving

Opvoeden is zowel de bewuste als de onbewuste interactie tussen kind, opvoeder(s) en omgeving. In deze interactie staan openheid en respect centraal. We streven een evenwicht na:

  • tussen aandacht voor het individu en aandacht voor de groep;
  • tussen de vraag van het kind (volgen) en het initiatief van de begeleider (sturen).

Het kind

Via interactie geven we ruimte om te experimenteren. Hierbij staat niet het resultaat centraal, maar vooral de beleving en ervaring. Vanuit deze ervaring stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen.

Ons pedagogisch beleid heeft voortdurend oog voor de ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.

Iedereen heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden, ervaringen, persoonlijkheid en ‘eigen’-aardigheden. Daarom verdient ieder kind een eigen aanpak. Bij ons krijgt een kind alle kansen om op eigen ritme te ontwikkelen. We geven elk kind warmte en geborgenheid in de opvang.

Verder stimuleren we de zelfstandigheid van het kind en is er in de opvang ruimte en begrip voor emoties.

De opvoeder(s)

We vertrekken vanuit de kracht van de ouder als eerste opvoeder en erkennen zijn of haar rol. De dialoog tussen onze begeleiders en de ouders is dan ook cruciaal voor een geslaagd opvoedingsproces. We staan hierbij open voor diverse culturen en verschillende opvattingen rond opvoeden.

Elke persoon heeft een eigen referentiekader. Vanuit het referentiekader dat je hebt gevormd, kijk je naar het kind.

Om met een open kijk de pedagogische vraag van het kind te beantwoorden, kan het nodig zijn om het eigen referentiekader los te laten. Daarom streven we ernaar de ouders via dialoog en participatie te betrekken. Daarbij hanteren we een waarderende communicatie. We creëren een opvang waarin iedereen zich thuis voelt en zetten sterk in op een warm welkom.

In onze kinderopvang kiezen wij voor afgestemd opvoeden. Wat dit betekent, lees je in deze nota.

De omgeving

Opvoeden gebeurt steeds in een (maatschappelijke) omgeving. De waarden en normen in die omgeving beïnvloeden de opvoeding. Omgekeerd is er een wisselwerking waarbij de aangeleerde waarden en normen dan weer een effect hebben op de omgeving.

i-mens draagt als organisatie verschillende waarden uit die een invloed uitoefenen op het ontwikkelingsproces van de kinderen. Bovenal willen we meewerken aan een omgeving waar iedereen gelijke kansen heeft.

Onze kinderopvang wil dit mee realiseren.

'Wie zorgt er voor mijn kind?'

In dit boek toont i-mens hoe Afgestemd opvoeden in de praktijk kan werken. Bij jou thuis en binnen een professionele setting.

Bestel het boek hier >